titdte3.jpg(26 kb)
jakdte.gif(4 kb)
obsdte.gif(4 kb)
litdte.gif(4 kb)
rejdte.gif(4 kb)
odkdte.gif(4 kb)
galdte.gif(4 kb)
autdte.gif(4 kb)
Galerie 1 2 3 5 6 7 8 9 10
Silnice v Knóssu Nejstarší silnice v Evropě (Knóssos, Kréta). Pochází z pol. 16. stol. př. n. l. a spojuje knósský palác s tzv. Malým palácem. Měla tři pruhy, střední z kamenných desek byl široký 1,4 m, boční pruhy měly povrch z úlomků keramiky a hlíny na kamenném podkladu. Nejznámější z mínójských paláců byl cestami obklopen, spojovaly jej s posvátnou horou Juchtas, s přístavem, pohřebišti atd.
Zrnotěrky Zrnotěrky - předchůdci obilních mlýnků (Kato Zakros, Kréta). Doloženy již v Malé Asii 7000 - 6000 př. n. l., rozšířily se zejména v době bronzové. V Čechách známé v 5. - 4. tis. př. n. l., užívaly se pravděpodobně do příchodu Keltů v mladší době železné. O tyto zrnotěrky jsem doslova zakopl v ruinách mínójského paláce na východě Kréty.
Akvadukt, Gortys Ruiny akvaduktu přivádějícího vodu v dobách římského osídlení (Gortys, Kréta). Vodní mosty - akvadukty byly typickou součástí římských vodovodů, které se dále skládaly z potrubí hliněných či olověných, vodních věží pro vyrovnání tlaku a čištění vody, vodáren na okraji města a městských rozvodů. Římské impérium (i další starověké říše) si na vodu potrpělo a vodou neobyčejně plýtvalo.
Akvadukt, Gortys Detail akvaduktu (Gortys, Kréta).
Akvadukt, Demetrias Akvadukt z doby římské v Demetrias, Řecko (pravděpodobně poč. 4. stol. n. l.). Starověké město na jihovýchodě řecké Thessalie (leží poblíž současného města Volos) založil Demetrios Poliorketes, makedonský král ve 3. stol. př. n. l. Vykopávky započaly v 19. století a pokračují dosud.
Akvadukt, Demetrias Akvadukt (Demetrias, Řecko). Přiváděl do města vodu z pohoří Pelion.
Pella Ukázka starověkého vodovodního systému (Pella, Makedonie, Řecko). Hliněné trubky byly zavedeny do nádob (ústí jedné zachycuje fotografie), kde se usadily nečistoty. V Pelle se narodil a vyrůstal Alexandr Makedonský.
Pella Nádoby zmíněné u minulé fotografie (Pella, Řecko), ta v popředí je umístěna ovšem obráceně. Pod přístřešky v pozadí jsou unikátní mozaikové podlahy.
Apollónův chrám, Pompeje Apollónův chrám v Pompejích. Snímek je zařazen kvůli slunečním hodinám. Podle Vitruvia (Deset knih o architektuře) vynalezl sluneční hodiny tohoto typu Chaldejec Berosos, hodiny tvaru miskovitého nebo duté polokoule anebo vodorovného kotouče Aristarchos ze Samu.
Věž větrů Věž větrů (Athény, Řecko). Stojí na římské agoře, je dekorována alegoriemi větrů a ve starověku v ní byly umístěny vodní hodiny a na ní hodiny sluneční. Vitruvius uvádí, že byla postavena podle Andronika z Kyrrhu (datována kolem roku 100 př. n. l.). Na vrcholu stál bronzový Tritón s prutem v pravici, natáčel se proti větru a držel prut nad obrazem větru právě vanoucího.
Carnuntum Dlážděná římská silnice v Carnuntu. Dnešní archeologický areál Carnuntum poblíž Vídně zahrnuje pozůstatky starověkého římského vojenského tábora a města. Počátkem 2. stol. se Carnuntum stalo hlavním městem provincie Panonia Superior. Později se hlavním vojenským centrem provincie stala nedaleká Vindobona (Vídeň).
Via Appia, Brindisi Pozůstatek původně patnáctimetrového sloupu (nahoře) označuje konec slavné římské Appiovy silnice (Via Appia) v Brundisiu (dnes Brindisi) v jižní Itálii. Via Appia je nejstarší římská silnice, Římané ji začali budovat r. 312 př. n. l. díky snaze censora Appia Claudia Caeka. Vedla původně z Říma do Capuy, později byla prodloužena do Brundisia.
Hypocaustum Ukázka starořímského podpodlahového vytápění (Dion, Řecko, římské osídlení) v lázních z doby 2.-3. stol. n. l. Toto "ústřední vytápění" se objevilo v 1. stol. př. n. l. a používalo se nejen v lázních, ale i v obytných domech. Pod podlahou uloženou na pilířích proudily spaliny z topeniště.
Aquincum Další ukázka hypokausta (duté cihlové obložení stěn je rovněž jeho součástí), tentokrát z římského města Aquincum, jehož pozůstatky se nacházejí v dnešní Budapešti. Od 1. do 4. století byl tento původně vojenský tábor významným městem v římské Panonii. Jiným významným archeologickým nálezem z této lokality jsou vodní varhany.

Galerie 1 2 3 5 6 7 8 9 10